خانه / جزوه دانشگاهی / جزوه مقاومت مصالح 1 و 2 | دانلود جزوه مقاومت مصالح 1 و 2 PDF
جزوه مقاومت مصالح 1 و 2 | دانلود جزوه مقاومت مصالح 1 و 2 PDF
جزوه مقاومت مصالح 1 و 2 | دانلود جزوه مقاومت مصالح 1 و 2 PDF

جزوه مقاومت مصالح 1 و 2 | دانلود جزوه مقاومت مصالح 1 و 2 PDF

جزوه مقاومت مصالح

جزوه مقاومت مصالح مورد نظرتان می توانید با کلیک روی دکمۀ زیر تهیه نمایید :

دانلود جزوه مقاومت مصالح

 

مباحث جزوه مقاومت مصالح 1 و 2

برخی از مباحث و سرفصل هایی که در جزوه مقاومت مصالح 1 و 2 بیان می شوند به شرح زیر می باشند :

مباحث مقاومت مصالح 1

پیچش
تنش و کرنش – بارگذاری محوری
 مفهوم تنش
استفاده از توابع تکینی برای تعیین برش و گشتاور خمشی در یک تیر
انبساط حجمی ، مدول حجمی
بار گذاری غیر متقارن عضو های جدار نازک ؛ مرکز وار برش
بار گذاری محوری خارج از مرکز در صفحه تقارن
بارگذاری چند محوری ; تعمیم قانون هوک
بارگذاری محوری ; تنش عمودی
باگذاری مکرر ; خستگی
بحث بیشتر درباره ی تغییر شکل های تحت بارگذاری محوری ; رابطه میان E,V وG
بحث بیشتر درباره ی توزیع تنش ها در تیر مستطیل شکل باریک
برش بر وجه افقی یک جزء تیر
برش طولی بر یک جزء تیر در برش دلخواه
پیچش عضو های غیر دایره ای
تحلیل و طراحی
تحلیل و طراحی خمش در تیر ها
تعیین تنش های برشی در یک تیر
تغییر شکل در سطح مقطع عرضی
تغییر شکل در میل گردان دایره ای
تغییر شکل عضو متقارن در خمش خالص
تغییر شکل عضو ها در بارگذاری محوری
تغییر شکل مومسان
تغییر شکل های پلاستیک ( موم سان ) در میل گردان های دایره ای
تغییر شکل های موم سان
تغییر شکل های موم سان
تغییر شکل های موم سان عضو های دارای یک صفه ی تقارن
تمرکز تنش
تمرکز تنش
تمرکز تنش در میل گردان های دایره ای
تنش تکیه گاهی در اتصال ها
تنش حقیقی و کرنش حقیقی
تنش در شرایط بارگذاری عمودی ; مولفه های تنش
تنش ها در عضو های یک سازه
تنش ها و تغییر شکل ها در ناحیه کشسان
تنش های برشی
تنش های برشی در انواع تیر های متداول
تنش های برشی در تیر ها و عضو های جدار نازک
تنش های برشی در عضو های جدار نازک
تنش های مانده
تنش های مانده
تنش های مانده در میل گردان دایره ای
تنش های موجود در گستره ی کشسان
تنش وارد شده بر روی صفحه ای مایل تحت بارگذاری
توزیع و تنش و کرنش تحت بارگذاری محوری ; اصل سن و نان
تیر های غیر منشوری
حالت کلی بار گذاری محوری خارج از مرکز
خمش خالص
خمش عضو های خمیده
خمش عضو هایی که از چند ماده ساخته شده اند
خمش نا متقارن
دقت عددی
رفتار کشسان ماده در برابر مومسان آن
روابط بین بار ، برش و گشتاور خمشی
روابط تنش – کرنش برای مواد ترکیب شده ی فیبر مسطح
زاویه پیچش در گستره ی کشسان
طراحی تیر های منشوری در خمش
طراحی میل گردان های انتقال
عضو متقارن در خمش خالص
عضو هایی که از ماده کشسان – موم سان ساخته شده اند
قانون هوک ، مدول کشسانی
کاربرد تنش در تحلیل و طراحی سازه
کرنش برشی
کرنش عمودی تحت بارگذاری محوری
مروری کوتاه از روش های استاتیک
مسئله هایی که از نظر استاتیکی نا معین اند
مسئله هایی که در آن ها دما تغییر می کند
میل گردان های تو خالی جدار- نازک
میل گردان های دایره ای ساخته شده از ماده کشسان – مومسان
میل گردان هایی که از نظر استاتیکی نا معین اند
نسبت پواسون
نظریات طراحی
نمودار تنش – کرنش
نمودارهای برش و گشتاور خمشی

دانلود جزوه مقاومت مصالح

مباحث مقاومت مصالح 2

 قضایای گشتاور سطح
استفاده از قضایای گشتاور سطح برای تیر های از نظر استاتیکی نامعین
اندازه گیری کرنش با گلبرگ کرنش
انرژی کرنش
انرژی کرنش برای حالت کلی تنش
انرژی کرنش کشسان برای حالت تنش های عمودی
انرژی کشسان برای حالت تنش های  برشی
با گذاری خارج از مرکز ؛ فرمول سکانت
بار گذاری ضربه ای
پایداری سازه
تبدیل تنش صفحه ای
تبدیل کرنش صفحه ای
تحلیل سه بعدی کرنش
تعمیم فرمول اویلر برای ستون هایی با شرایط انتهایی متفاوت
تعیین تغییر مکان با استفاده از قضیه کاستیگلیانو
تعیین تغییر مکان ناشی از بار منفرد با روش کار انرژی
تعیین مستقیم نحنی کشسانی به کمک توزیع بار
تغییر شکل تیر تحت بار گذاری عرضی
تغییر مکان ماکزیمم
تنش در مخازن تحت فشار جدار نازک
تنش های اصلی ؛ تنش های برشی ماکزیمم
تنش های اصلی در یک تیر
تنش های حاصل از بار گذاری های مرکب
تیر های از نظر استاتیکی نا معین
چگالی انرژی کرنش
حالت کلی تنش
دایره ی مور برای تنش های صفحه ای
دایره ی مور برای کرنش صفحه ای
روش بر هم نهی
سازه هایی که از نظر استاتیکی نا معین اند
طراحی بر اساس بار های ضربه ای
طراحی ستون های تحت بار خارج از مرکز
طراحی ستون های تحت بار مرکزی
طراحی میل گردان های انتقال
فرمول اویلر برای ستون های انتها پین دار
ستون ها
روش های انرژی
تبدیل های تنش و کرنش
 تنش های اصلی تحت یک بارگذاری مفروض
تغییر مکان تیر ها
قضیه کاستیگلیانو
کار و انرژی برای حالت اعمال چند بار
کار و انرژی تحت بار منفرد
کاربرد اصل بر هم نهی برای تیرهایی که از نظر استاتیکی نامعین اند
کاربرد توابع تکینی برای تعیین شیب و تغییر مکان در تیر
کاربرد دایره ی مور در تحلیل سه بعدی تنش
کاربرد قضایای گشتاور سطح برای تیر های با بار گذاری نامتقارن
کاربرد قضیه ی گشتاور سطح در تیر های یک سر گیر دار و تیر های با بار گذاری متقارن
معادله منحنی کشسانی
معیار شکست مواد شکننده تحت تنش صفحه ای
معیارهای تسلیم مواد شکل پذیر تحت تنش صفحه ای
نمودار های جز به جزء گشتاور خمشی

 

دانلود جزوه مقاومت مصالح

 

ثبت درخواست جزوه دانشگاهی

می توانید با وارد کردن اطلاعات تان در فرم زیر جزوه دانشگاهی مورد نظرتان که در سایت موجود نیست را سفارش دهید تا به محض قرار گرفتن روی سایت برایتان ارسال گردد

    مطلبی دیگر

    جزوه ریاضی مهندسی | دانلود جزوه ریاضی مهندسی PDF

    جزوه ریاضی مهندسی | دانلود جزوه ریاضی مهندسی PDF

    جزوه ریاضی مهندسی جزوه ریاضی مهندسی مورد نظرتان می توانید با کلیک روی دکمۀ زیر تهیه …