خانه / سرفصل کتب دانشگاهی / کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون فارسی

کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون فارسی

کتاب مقاومت مصالح نوشته بیر جانسون

زبان : فارسی

تعداد صفحات : 521 صفحه

 

دانلود کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون PDF

قسمتی از کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون ترجمه فارسی PDF را می توانید از طریق فرم زیر دریافت نمایید

 

جهت دریافت رایگانِ قسمتی از این محصول

در فرم زیر ایمیل تان را وارد نمایید و دکمه ارسال را بزنید

تا دموی رایگان محصول برای تان ایمیل شود


   

  جزوه مقاومت مصالح

  جزوه مقاومت مصالح مورد نظرتان می توانید با کلیک روی دکمۀ زیر تهیه نمایید :

  دانلود جزوه مقاومت مصالح

   

  سرفصل مقاومت مصالح 1 بر اساس کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون

  فصل 1. مقدمه – مفهوم تنش

  مقدمه

  مروری کوتاه از روش های استاتیک

  تنش ها در عضو های یک سازه

  تحلیل و طراحی

  بارگذاری محوری ; تنش عمودی

  تنش های برشی

  تنش تکیه گاهی در اتصال ها

  کاربرد تنش در تحلیل و طراحی سازه

  روش حل مسئله

  دقت عددی

  تنش وارد شده بر روی صفحه ای مایل تحت بارگذاری

  تنش در شرایط بارگذاری عمودی ; مولفه های تنش

  نظریات طراحی

  دوره و خلاصه برای فصل 1

   

   

  فصل 2 . تنش و کرنش – بارگذاری محوری

  مقدمه

  کرنش عمودی تحت بارگذاری محوری

  نمودار تنش – کرنش

  تنش حقیقی و کرنش حقیقی

  قانون هوک ، مدول کشسانی

  رفتار کشسان ماده در برابر مومسان آن

  باگذاری مکرر ; خستگی

  تغییر شکل عضو ها در بارگذاری محوری

  مسئله هایی که از نظر استاتیکی نا معین اند

  مسئله هایی که در آن ها دما تغییر می کند

  نسبت پواسون

  بارگذاری چند محوری ; تعمیم قانون هوک

  انبساط حجمی ، مدول حجمی

  کرنش برشی

  بحث بیشتر درباره ی تغییر شکل های تحت بارگذاری محوری ; رابطه میان E,V وG

  روابط تنش – کرنش برای مواد ترکیب شده ی فیبر مسطح

  توزیع و تنش و کرنش تحت بارگذاری محوری ; اصل سن و نان

  تمرکز تنش

  تغییر شکل مومسان

  تنش های مانده

  دوره و خلاصه برای فصل دو

   

  دانلود جزوه مقاومت مصالح 1 و 2

   

  فصل 3 . پیچش

  مقدمه

  بحث مقدماتی

  تغییر شکل در میل گردان دایره ای

  تنش های موجود در گستره ی کشسان

  زاویه پیچش در گستره ی کشسان

  میل گردان هایی که از نظر استاتیکی نا معین اند

  طراحی میل گردان های انتقال

  تمرکز تنش در میل گردان های دایره ای

  تغییر شکل های پلاستیک ( موم سان ) در میل گردان های دایره ای

  میل گردان های دایره ای ساخته شده از ماده کشسان – مومسان

  تنش های مانده در میل گردان دایره ای

  پیچش عضو های غیر دایره ای

  میل گردان های تو خالی جدار- نازک

  دوره و خلاصه برای فصل 3

   

   

   

  فصل 4 خمش خالص

  مقدمه

  عضو متقارن در خمش خالص

  تغییر شکل عضو متقارن در خمش خالص

  تنش ها و تغییر شکل ها در ناحیه کشسان

  تغییر شکل در سطح مقطع عرضی

  خمش عضو هایی که از چند ماده ساخته شده اند

  تمرکز تنش

  تغییر شکل های موم سان

  عضو هایی که از ماده کشسان – موم سان ساخته شده اند

  تغییر شکل های موم سان عضو های دارای یک صفه ی تقارن

  تنش های مانده

  بار گذاری محوری خارج از مرکز در صفحه تقارن

  خمش نا متقارن

  حالت کلی بار گذاری محوری خارج از مرکز

  خمش عضو های خمیده

  دوره و خلاصه برای فصل 4

   

  فصل 5 تحلیل و طراحی خمش در تیر ها

  مقدمه

  نمودارهای برش و گشتاور خمشی

  روابط بین بار ، برش و گشتاور خمشی

  طراحی تیر های منشوری در خمش

  استفاده از توابع تکینی برای تعیین برش و گشتاور خمشی در یک تیر

  تیر های غیر منشوری

  دوره و خلاصه برای فصل 5

   

  فصل 6 تنش های برشی در تیر ها و عضو های جدار نازک

  مقدمه

  برش بر وجه افقی یک جزء تیر

  تعیین تنش های برشی در یک تیر

  تنش های برشی در انواع تیر های متداول

  بحث بیشتر درباره ی توزیع تنش ها در تیر مستطیل شکل باریک

  برش طولی بر یک جزء تیر در برش دلخواه

  تنش های برشی در عضو های جدار نازک

  تغییر شکل های موم سان

  بار گذاری غیر متقارن عضو های جدار نازک ؛ مرکز وار برش

  دوره و خلاصه برای فصل 6

   

  دانلود جزوه مقاومت مصالح

   

  سرفصل مقاومت مصالح 2 بر اساس کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون

  فصل 7 تبدیل های تنش و کرنش

  مقدمه

  تبدیل تنش صفحه ای

  تنش های اصلی ؛ تنش های برشی ماکزیمم

  دایره ی مور برای تنش های صفحه ای

  حالت کلی تنش

  کاربرد دایره ی مور در تحلیل سه بعدی تنش

  معیارهای تسلیم مواد شکل پذیر تحت تنش صفحه ای

  معیار شکست مواد شکننده تحت تنش صفحه ای

  تنش در مخازن تحت فشار جدار نازک

  تبدیل کرنش صفحه ای

  دایره ی مور برای کرنش صفحه ای

  تحلیل سه بعدی کرنش

  اندازه گیری کرنش با گلبرگ کرنش

  دوره و خلاصه برای فصل 7

   

  فصل 8   تنش های اصلی تحت یک بارگذاری مفروض

  مقدمه

  تنش های اصلی در یک تیر

  طراحی میل گردان های انتقال

  تنش های حاصل از بار گذاری های مرکب

  دوره و خلاصه برای فصل 8

  دانلود جزوه مقاومت مصالح 1 و 2

   

  فصل 9 تغییر مکان تیر ها

  مقدمه

  تغییر شکل تیر تحت بار گذاری عرضی

  معادله منحنی کشسانی

  تعیین مستقیم نحنی کشسانی به کمک توزیع بار

  تیر های از نظر استاتیکی نا معین

  کاربرد توابع تکینی برای تعیین شیب و تغییر مکان در تیر

  روش بر هم نهی

  کاربرد اصل بر هم نهی برای تیرهایی که از نظر استاتیکی نامعین اند

   قضایای گشتاور سطح

  کاربرد قضیه ی گشتاور سطح در تیر های یک سر گیر دار و تیر های با بار گذاری متقارن

  نمودار های جز به جزء گشتاور خمشی

  کاربرد قضایای گشتاور سطح برای تیر های با بار گذاری نامتقارن

  تغییر مکان ماکزیمم

  استفاده از قضایای گشتاور سطح برای تیر های از نظر استاتیکی نامعین

  دوره و خلاصه برای فصل 9

   

  فصل 10 ستون ها

  مقدمه

  پایداری سازه

  فرمول اویلر برای ستون های انتها پین دار

  تعمیم فرمول اویلر برای ستون هایی با شرایط انتهایی متفاوت

  با گذاری خارج از مرکز ؛ فرمول سکانت

  طراحی ستون های تحت بار مرکزی

  طراحی ستون های تحت بار خارج از مرکز

  دوره و خلاصه برای فصل 10

   

  فصل 11 روش های انرژی

  مقدمه

  انرژی کرنش

  چگالی انرژی کرنش

  انرژی کرنش کشسان برای حالت تنش های عمودی

  انرژی کشسان برای حالت تنش های  برشی

  انرژی کرنش برای حالت کلی تنش

  بار گذاری ضربه ای

  طراحی بر اساس بار های ضربه ای

  کار و انرژی تحت بار منفرد

  تعیین تغییر مکان ناشی از بار منفرد با روش کار انرژی

  کار و انرژی برای حالت اعمال چند بار

  قضیه کاستیگلیانو

  تعیین تغییر مکان با استفاده از قضیه کاستیگلیانو

  سازه هایی که از نظر استاتیکی نا معین اند

  دوره و خلاصه برای فصل 11

   

  دانلود جزوه مقاومت مصالح 1 و 2

   

   

  مطلبی دیگر

  کتاب مدار منطقی موریس مانو ترجمه فارسی

    نویسنده : موریس مانو Morris Mano زبان کتاب : فارسی         دانلود …