خانه / سرفصل کتب دانشگاهی / سرفصل درس مقاومت مصالح 1 | مباحث مقاومت مصالح 1 بیر جانسون

سرفصل درس مقاومت مصالح 1 | مباحث مقاومت مصالح 1 بیر جانسون

در این مطلب تمامی مباحث درس مقاومت مصالح 1 بر اساس فهرست فصل های کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون بیان شده اند : 

دانلود جزوه مقاومت مصالح 1 و 2

 دانلود کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون فارسی

 دانلود کتاب حل المسائل مقاومت مصالح بیر جانسون

 

 دانلود فیلم آموزش مقاومت مصالح ١ دانشگاه شریف

سرفصل مقاومت مصالح 1 بر اساس کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون

 

فصل 1. مقدمه – مفهوم تنش

مقدمه

مروری کوتاه از روش های استاتیک

تنش ها در عضو های یک سازه

تحلیل و طراحی

بارگذاری محوری ; تنش عمودی

تنش های برشی

تنش تکیه گاهی در اتصال ها

کاربرد تنش در تحلیل و طراحی سازه

روش حل مسئله

دقت عددی

تنش وارد شده بر روی صفحه ای مایل تحت بارگذاری

تنش در شرایط بارگذاری عمودی ; مولفه های تنش

نظریات طراحی

دوره و خلاصه برای فصل 1

 

 

فصل 2 . تنش و کرنش – بارگذاری محوری

مقدمه

کرنش عمودی تحت بارگذاری محوری

نمودار تنش – کرنش

تنش حقیقی و کرنش حقیقی

قانون هوک ، مدول کشسانی

رفتار کشسان ماده در برابر مومسان آن

باگذاری مکرر ; خستگی

تغییر شکل عضو ها در بارگذاری محوری

مسئله هایی که از نظر استاتیکی نا معین اند

مسئله هایی که در آن ها دما تغییر می کند

نسبت پواسون

بارگذاری چند محوری ; تعمیم قانون هوک

انبساط حجمی ، مدول حجمی

کرنش برشی

بحث بیشتر درباره ی تغییر شکل های تحت بارگذاری محوری ; رابطه میان E,V وG

روابط تنش – کرنش برای مواد ترکیب شده ی فیبر مسطح

توزیع و تنش و کرنش تحت بارگذاری محوری ; اصل سن و نان

تمرکز تنش

تغییر شکل مومسان

تنش های مانده

دوره و خلاصه برای فصل دو

 

دانلود جزوه مقاومت مصالح 1 و 2

 دانلود کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون فارسی

 دانلود کتاب حل المسائل مقاومت مصالح بیر جانسون

فصل 3 . پیچش

مقدمه

بحث مقدماتی

تغییر شکل در میل گردان دایره ای

تنش های موجود در گستره ی کشسان

زاویه پیچش در گستره ی کشسان

میل گردان هایی که از نظر استاتیکی نا معین اند

طراحی میل گردان های انتقال

تمرکز تنش در میل گردان های دایره ای

تغییر شکل های پلاستیک ( موم سان ) در میل گردان های دایره ای

میل گردان های دایره ای ساخته شده از ماده کشسان – مومسان

تنش های مانده در میل گردان دایره ای

پیچش عضو های غیر دایره ای

میل گردان های تو خالی جدار- نازک

دوره و خلاصه برای فصل 3

 

 

 

فصل 4 خمش خالص

مقدمه

عضو متقارن در خمش خالص

تغییر شکل عضو متقارن در خمش خالص

تنش ها و تغییر شکل ها در ناحیه کشسان

تغییر شکل در سطح مقطع عرضی

خمش عضو هایی که از چند ماده ساخته شده اند

تمرکز تنش

تغییر شکل های موم سان

عضو هایی که از ماده کشسان – موم سان ساخته شده اند

تغییر شکل های موم سان عضو های دارای یک صفه ی تقارن

تنش های مانده

بار گذاری محوری خارج از مرکز در صفحه تقارن

خمش نا متقارن

حالت کلی بار گذاری محوری خارج از مرکز

خمش عضو های خمیده

دوره و خلاصه برای فصل 4

 

فصل 5 تحلیل و طراحی خمش در تیر ها

مقدمه

نمودارهای برش و گشتاور خمشی

روابط بین بار ، برش و گشتاور خمشی

طراحی تیر های منشوری در خمش

استفاده از توابع تکینی برای تعیین برش و گشتاور خمشی در یک تیر

تیر های غیر منشوری

دوره و خلاصه برای فصل 5

 

فصل 6 تنش های برشی در تیر ها و عضو های جدار نازک

مقدمه

برش بر وجه افقی یک جزء تیر

تعیین تنش های برشی در یک تیر

تنش های برشی در انواع تیر های متداول

بحث بیشتر درباره ی توزیع تنش ها در تیر مستطیل شکل باریک

برش طولی بر یک جزء تیر در برش دلخواه

تنش های برشی در عضو های جدار نازک

تغییر شکل های موم سان

بار گذاری غیر متقارن عضو های جدار نازک ؛ مرکز وار برش

دوره و خلاصه برای فصل 6

 

دانلود جزوه مقاومت مصالح 1 و 2

 دانلود کتاب مقاومت مصالح بیر جانسون فارسی

 دانلود کتاب حل المسائل مقاومت مصالح بیر جانسون

 دانلود فیلم آموزش مقاومت مصالح ١ دانشگاه شریف

مطلبی دیگر

کتاب فیزیک 1 هالیدی ترجمه فارسی

  نویسنده : دیوید هالیدی  زبان کتاب : فارسی       دانلود کتاب فیزیک …